Splošni pogoji za križarjenja

Hitro iskanje križarjenj ...

Razvrsti po ceni

SPLOŠNI POGOJI ZA KRIŽARJENJA IN POTOVANJA

SPLOŠNI POGOJI za križarjenja in potovanja

 

I.              SPLOŠNA DOLOČILA

 Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del programov potovanj opisanih v naslednjem odstavku in sestavni del pogodbe oz. potrdila o potovanju (vozovnica, voucher, Cruise Express Ticket, ipd.), ki jo skleneta Center križarjenj Atlantica d.o.o. (v nadaljevanju organizator) in potnik, ki se prijavlja za določeno potovanje pri organizatorju ali pooblaščenih agentih. Potnik je ob podpisu pogodbe oz. prijavnice seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša.

Splošni pogoji veljajo za vse programe križarjenj organizatorja ter ostale namestitve / prevozne storitve razen rednih ladijskih in trajektnih prevozov. Za paketne aranžmaje (kombinacija letalskega prevoza, hotela, ladje, itn.)  in skupine veljajo posebni pogoji, kot je navedeno v VII. členu teh splošnih pogojev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma oz. potovanje. 

II.             PRIJAVA oz. SKLENITEV POGODBE

Pogodba se sklene skladno z Zakonom o obligacijskih razmerjih, s pogoji natisnjenimi na vozovnici ali katalogu in temi splošnimi pogoji. Ob prijavi je potnik dolžan izpolniti in podpisati prijavnico ter pravočasno predložiti vse potrebne podatke in vplačati del cene potovanja kot avans ter stroške prijavnine v višini 15,00 EUR. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v splošnih pogojih. Podpisana prijavnica in potrjena rezervacija, vplačilo avansa in prijavnine pomeni sklenitev pogodbe o potovanju. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. 

III.           REZERVACIJA IN PLAČILO

Križarjenje stranka rezervira pri organizatorju oz. vseh pooblaščenih agencijah, seveda glede na razpoložljive kapacitete. Rezervacija je potrjena ob potrditvi potovanja s strani organizatorja (agenta) in vplačilu avansa 30% celotnega zneska, v kolikor ni drugače navedeno v ponudbi. Razliko do polne cene je potrebno vplačati do 30 dni pred odhodom, razen v primeru posebnega dogovora (npr. posojila). Če je do pričetka potovanja manj kot 30 dni, je potrebno vplačati celotno potovanje. Vplačilo hkrati pomeni, da je stranka seznanjena s splošnimi pogoji. Varščina in prijavnina se stranki v celoti povrne v primeru nezmožnosti potrditve želene rezervacije s strani organizatorja. Če potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača potovanja v predvidenem roku, se lahko šteje, da je odpovedal potovanje. Organizator ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s VI. točko - ODPOVED POTOVANJA S STRANI POTNIKA.

Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji poslovanja finančnih institucij, v primeru gotovinskega ali negotovinskega plačila (kreditne kartice, maestro, ...) potovanja oz. turističnega aranžmaja ali druge storitve organizatorja, v primeru vračila plačila organizator v nobenem primeru ne more izplačati gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, ki ga agencija izvede preko banke, na potnikov TRR, seveda če je do njega upravičen.

V primeru negotovinskega plačila (kreditne in debitne kartice) ima organizator pravico zaračunati stroške transakcije v višini največ 5% od vrednosti potovanja.

Kadar za potnika potovanje / turistični aranžma rezervira pooblaščena turistična agencija, veljajo vsa določila iz te točke tudi za pooblaščeno turistično agencijo.

IV.            CENE POTOVANJ oz. ARANŽMAJEV

Vse objavljene cene v katalogih, prospektih in na spletni strani so informativne in izračunane na podlagi stroškov za gorivo, turističnih storitev in valutnih tečajev v času izdaje kataloga. Cene »od-do« prikazujejo razpon cen od najnižje do najvišje v posamezni kategoriji in se lahko dnevno spreminjajo. Organizator potovanja (agent) sme uveljavljati pravico do zvišanja cene iz pogodbe le, če pride do sprememb v menjalnem tečaju valute ali do spremembe v tarifah prevoznikov (stroški goriva), ki vplivajo na ceno potovanja. Organizator (agent) lahko v programu dopušča možnost, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene na potovanju, na kraju samem (dodatek na postrežbo, fakultativni izleti,...). V tem primeru agent ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno do izvajalca storitve na kraju samem. Organizator bo stranko o povišanju cene obvestil vsaj 20 dni pred predvidenim datumom začetka potovanja. Če zvišanje dogovorjene cene preseže deset odstotkov (10%) lahko potnik odstopi od pogodbe brez predpisanih odpovednih stroškov. Plačilo objavljenega dodatka za gorivo je obvezno. Cena je lahko sestavljena iz več prevoznih elementov, kljub objavljeni skupini (pavšalni) ceni.

Prehrana, udobje in ostala ponudba so pod nadzorom lokalnih oz. nacionalnih turističnih organizacij. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Organizator ne odgovarja za informacije zapisane o posameznih objektih/ladjah na spletnih straneh ladijskih in hotelskih družb, saj so te informacije lokalnega značaja in ocene, ter organizator na njihovo oblikovanje in vsebino nima vpliva.

V.             ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA

 Organizator si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem te pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oziroma jih preprečiti, za organizatorja pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenil pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

V primeru odpovedi zaradi višje sile (vremenske razmere, vojne, epidemije, naravne katastrofe, tehnične težave prevoznikov ipd.) organizator ni dolžan povrniti potnikom stroškov, če jih tudi sam ne prejme povrnjenih (od prevoznikov, hotelov ipd.).

Organizator si pridržuje pravico, da zaradi tehničnih razlogov, premajhnega števila prijavljenih potnikov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov, potovanje pred začetkom odpove brez plačila odškodnine, pri tem pa vrne celoten vplačan znesek potniku.

V primeru, da se je potovanje že začelo lahko organizator zaradi tehničnih razlogov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov,  potovanje odpove brez plačila odškodnine, vplačan znesek pa se povrne sorazmerno z zmanjšanjem števila nočitev.

Pri turističnih potovanjih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin.

Če v programu potovanja ni navedeno drugače, velja za najmanjše potrebno število potnikov pri določenem prevoznem sredstvu naslednje:

-       za križarjenja najmanj 25 potnikov,

-       za prevoz z avtobusom najmanj 40 potnikov,

-       za prevoz na rednih letalskih linijah najmanj 20 potnikov.

Organizator potovanja bo v primeru premalo prijavljenih potnikov obvestil stranko o morebitni odpovedi najmanj 7 dni pred predvidenim datumom začetka potovanja. Število prostih mest za posamezno potovanje je omejeno.

Organizator lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z organizatorjem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil organizatorja.

VI.            ODPOVED POTOVANJA S STRANI POTNIKA

Če potnik želi odpovedati potovanje, lahko to stori le pisno, na mestu kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Datum odpovedi je osnova za obračun višine stroškov odpovedi. Če potnik odpove potovanje, je dolžan organizatorju povrniti stroške prijavnine v višini 13 EUR na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi potovanja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje.

Ob odpovedi se obračunajvajo stroški po naslednji lestvici, razen za spodaj navedene ladijske družbe*:

-       do 45 dni pred odhodom plača potnik administrativne stroške v znesku 30,00na potnika;

-       od 44 dni do 29 dni pred odhodom plača potnik 30 % od vrednosti potovanja;

-       od 28 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50 % od vrednosti potovanja;

-       od 14 dni do 7 dni pred odhodom plača potnik 80 % od vrednosti potovanja;

-       od 6 dni in manj pred odhodom plača potnik 100 % od vrednosti potovanja.

V primeru odpovedi na dan odhoda ali neudeležbe brez odpovedi (NO-SHOW) nastopijo 100% storno stroškipotnik ni upravičen do nobenega vračila.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima organizator poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).


*
Za spodaj navedene ladijske družbe veljajo posebne lestvice stroškov odpovedi, kot sledi:

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Costa Crociere:

Kategorija kabin ˝COMFORT˝, ˝DELUXE˝ in ˝ALL INCLUSIVE˝:

-       do 45 dni pred odhodom so storno stroški 50na potnika;

-       od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;

-       od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

-       od 14 dni do 6 dni pred odhodom plača potnik 75 % od vrednosti potovanja;

-       5 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100 %.

 Kategorija kabin ˝BASIC˝:

-       do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;

-       od 44 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

-       od 29 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

-       14 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100 %.

 ˝LAST MINUTE˝ ponudba:

-       potnik plača 100%.

Križarjenja okoli sveta ali ˝Single˝ kabine:

-       do 90 dni pred odhodom plača potnik 15% od vrednosti potovanja;

-       od 89 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 25% od vrednosti potovanja;

-       od 44 dni do 28 dni pred odhodom plača potnik 40% od vrednosti potovanja;

-       od 27 dni do 20 dni pred odhodom plača potnik 60% od vrednosti potovanja;

-       od 19 dni do 14 dni pred odhodom plača potnik 75% od vrednosti potovanja;

-       od 13 dni do 10 dni pred odhodom plača potnik 80% od vrednosti potovanja;

-       9 dni pred odhodom ali manj plača potnik 100%.

 

 

Lestvica stroškov odpovedi na ladijski družbi Celebrity Cruises in Royal Caribbean Cruises:

V storno stroške zapade znesek križarjenja in nepovratne ladijske pristojbine (NCCF).

Križarjenja, ki vključujejo do 8 nočitev:

-       od 49 do 30 dni pred odhodom plača potnik akontacijo 30%, oziroma sledeči znesek, če je le-ta višji od 30%:

- 80 EUR po osebi (za križarjenja 15 noči)

- 200 EUR po osebi (za križarjenja 68 noči)

- 360 EUR po osebi (za križarjenja 9 noči ali več)

-       od 29 do 8 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

-       od 7 do 0 dni pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja.

Križarjenja daljša od 9 noči:

-       od 59 do 30 dni pred odhodom plača potnik akontacijo 30%, oziroma sledeči znesek, če je le-ta višji od 30%:

- 80 EUR po osebi (za križarjenja 15 noči)

- 200 EUR po osebi (za križarjenja 68 noči)

- 360 EUR po osebi (za križarjenja 9 noči ali več)

-       od 29 do 15 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

-       od 14 do 0 dni pred odhodom plača potnik 100% od vrednosti potovanja

V kolikor so storno stroški nižji od pologa se zaračuna polog. Za praznične plovbe so  stroški odpovedi enaki kot zgoraj, le da se stroški odpovedi začnejo 89 dni pred izplutjem.

 

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo MSC:

      Za križarjenja krajša od 15 noči:

-       60 dni in več pred odhodom 50 EUR na osebo;

-       od 59 dni  do 30 dni pred odhodom 30 % od vrednosti potovanja;

-       od 29 dni do 22 dni pred odhodom 40 % od vrednosti potovanja;

-       od 21 dni do 15 dni pred odhodom 60 % od vrednosti potovanja;

-       od 14 dni do 6 dni pred odhodom 80 % od vrednosti potovanja;

-       od 5 dni do 0 dni pred odhodom 100 % od vrednosti potovanja;

Za križarjenja daljša od 15 noči:

-       90 dni in več pred odhodom 50 EUR

-       od 89 dni  do 60 dni pred odhodom 30 % od vrednosti potovanja;

-       od 59 dni do 52 dni pred odhodom 40 % od vrednosti potovanja;

-       od 51 dni do 35 dni pred odhodom 60 % od vrednosti potovanja;

-       od 34 dni do 15 dni pred odhodom 80 % od vrednosti potovanja;

-    od 14 dni do 0 dni pred odhodom 100 % od vrednosti potovanja;

 

-       potnik nima pravice do povračila kakršnega koli deleža v primeru:

o    če se pravočasno ne prijavi v pristanišču;

o    če iz kakršnegakoli razloga predčasno zapusti križarjenje;

o    če nima veljavnih dokumentov (tako osebnih dokumentov, kot vizumov).

 

Lestvica stroškov odpovedi za ladijsko družbo Norwegian Cruise Line:

Za križarjenja krajša od 6 dni:

-       do 31 dni pred odhodom 20% od vrednosti potovanja;

-       od 30 do 22 dni pred odhodom 35% od vrednosti potovanja;

-       od 21 do 15 dni pred odhodom 50% od vrednosti potovanja;

-       od 14 do 8 dni pred odhodom 75% od vrednosti potovanja;

-       manj kot 7 dni pred odhodom 95% od vrednosti potovanja.

Za križarjenja daljša od 6 dni:

-       do 31 dni pred odhodom 10% od vrednosti potovanja;

-       od 30 do 22 dni pred odhodom 35% od vrednosti potovanja;

-       od 21 do 15 dni pred odhodom 50% od vrednosti potovanja;

-       od 14 do 8 dni pred odhodom 75% od vrednosti potovanja;

-   manj kot 7 dni pred odhodom 95% od vrednosti potovanja.

Posebni pogoji veljajo za:

-       suite;

-       posebne ponudbe.

 

 

V primeru odpovedi aranžmaja v katerem je vključeno prevozno sredstvo (letalo, vlak, transfer) ali je potniku bilo prodano samostojno, veljajo za te storitve pravila prevoznika, kot je opisano v XIV. In XV. točki splošnih pogojev.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi potovanja drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo le s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z organizatorjem, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Ladjar si pridržuje pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje kategorije. V primeru ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine (garantirane kabine), so kabine naknadno določene iz strani ladjarja, ki si pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji.

V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov prijavnine, vizuma potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.

VII.           POGOJI ZA SKUPINSKE IN PAKETNE ARANŽMAJE


Lestvica stroškov odpovedi za odhode, katerih organizator je Center križarjenj ATLANTICA d.o.o.:

-       do 60 dni pred odhodom so storno stroški 100na potnika;

-       od 60 dni do 45 dni pred odhodom plača potnik 30% od vrednosti potovanja;

-       od 45 dni do 30 dni pred odhodom plača potnik 50% od vrednosti potovanja;

-       od 30 dni do 15 dni pred odhodom plača potnik 80% od vrednosti potovanja;

-       15 dni ali manj pred odhodom plača potnik 100 %.

a. Pojem skupinski aranžma označuje skupek storitev (prevozov, nastanitev) za skupine (najmanj 25 ljudi če ni drugače določeno);

b. Pojem paketni aranžma pomeni skupek storitev (prevozov, nastanitev) za individualne goste;

V kolikor v programu aranžmaja ali s posebno pogodbo do potnika/stranke ni določeno drugače, se za aranžmaja iz točke a. in b. tega člena uporablja tukaj opisane splošne pogoje, vendar se od teh razlikujejo le po izračunu odpovednih stroškov oz. so odpovedni stroški obravnavani ločeno za vsako storitev posebej, glede na organizatorjevo pogodbo z izvajalcem (ladijsko družbo, letalskega ali drugega prevoznika ter nastanitvenimi obrati).

VIII.         SPREMEMBA REZERVACIJE in PROGRAMA

Potnik lahko spremeni rezervacijo pred začetkom potovanja in plača stroške spremembe rezervacije v višini 30,00 €  na osebo in morebitne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja ter morebitne stroške odpovedi po lestvici iz VI. točke splošnih pogojev.

Če potnik želi na rezerviranem potovanju spremeniti ali zamenjati ime udelženca-ev mora to storiti najkasneje do 8 dni pred odhodom, če je mogoče spremembo urediti in plača za vsako spremembo 50,00na osebo ter morebitne dodatne stroške spremembe in/ali odpovedi storitev tretjih oseb v okviru programa potovanja. Spremembe imen udeležencev ali rezervacije včasih niso dovoljene (restriktivne letalske vozovnice, prebukirani -red code- potovanja/križarjenja,...).

Organizator si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda na potovanje oz. do odpovedi potovanja zaradi sprememb voznega reda prevoznikov (letalo, vlak, avtobus, ladja,...) ali višje sile ter pravico do drugačne smeri potovanja, če se spremenijo pogoji potovanja (nov vozni red, negotov položaj v državah, kjer poteka program, elementarne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere organizaotor ne more vplivati) in sicer brez odškodnine. Organizator si pridržuje pravico do spremembe številke kabine ali hotelske sobe (v isti ali višji kategoriji) ter turnus prehrane v restavraciji, kljub poprejšnji potrditvi, brez odškodnine.

Organizator ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da organizator odpove potovanje, ima potnik pravico do sorazmernega povračila vplačane cene potovanja. Organizator ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud.
Zaradi
vremenskih okoliščin in drugih naravnih pojavov lahko pride do spremembe programa oziroma itinerarja tudi s strani ladijske družbe.

Organizator ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Posebej to velja pri najemu posebnih letal, saj vozni red ni znan vnaprej in je odvisen od razpoložljivosti letalskih kapacitet in potrjenih časovnic, ki niso v okviru rednega letenja. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. Organizator ne odgovarja za škodo, ki bi nastala iz naslova zamud, odpovedi ali spremembe prevoza ali prevoznega sredstva. Organizator si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, do spremembe tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, vrnitev preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva.

Spremembe
iz prejšnjega odstavka pri paketnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo ter s tem povezanimi transporti, ne pa tudi počitku in ogledom.

Kvaliteta prevoznih sredstev je praviloma in v kolikor ni drugače navedeno povprečne kategorije.

IX.            OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan nuditi vse v programu potovanja navedene storitve in je odgovoren za morebitne neizvedene ali delno izvedene storitve. Organizator izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali neizvedbe storitev, nastalih zaradi višje sile ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu s pozitivnimi zakonskimi predpisi in mednarodnimi konvencijami odgovoren prevoznik.

Organizator ali lokalni predstavnik organizatorja, če obstaja, mora potniku, ki se med potovanjem znajde v težavah zaradi nepredvidljivih okoliščin, ki niso povezane z zagotavljanjem pogodbenih storitev in jih je povzročila tretja oseba ali so posledica višje sile ali dogodka, ki ga kljub skrbnemu ravnanju ni bilo mogoče preprečiti, ponuditi takojšnjo pomoč.

 

X.             POTOVALNI DOKUMENTI  IN OBVEZNOSTI POTNIKA

 

Potnik je dolžan osebno poskrbeti za ustreznost svojih listin in prtljage, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z obmejnimi (vize), carinskimi, sanitarnimi (cepljenje), denarnimi in drugimi upravnimi predpisi matične države in države, v katero potuje. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. Potnik mora predložiti in potovati z osebnimi dokumenti, katerih veljavnost poteče vsaj šest mesecev po koncu potovanja.

V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške, nezmožnost za pravočasno vkrcanje na ladjo ali kakšno drugo prevozno sredstvo ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.

Informacije o vizumih za države v katere potujejo je organizator dolžan potnike obvestiti.

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na organizatorja ali njegovega predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

Za individualna potovanja in potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo (potni dokument - vozovnico)  najkasneje 5-7 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice/voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

XI.             PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik in le ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov, prav tako ne za krajo prtljage in drugih dragocenosti v hotelu/ladji. Prijavo o izgubljeni ali poškodovani prtljagi potnik sam naslovi na hotel, prevoznika ali zavarovalnico. Pri tem na kraju dogodka izpolni obrazec PIR letalske ali ladijske družbe, ki je opravila prevoz, ter en izvod zadrži zase. Le na podlagi obrazca mu letalska družba lahko izplača odškodnino, po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu oz. ladijska družba v kolikor je prtljaga bila posebej zavarovana pri prevozniku. Potniku se svetuje sklenitev zavarovanja.

Prevoz prtljage je do teže, ki jo določi prevoznik, brezplačen. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem v ustrezni valuti, oz. po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. Za prevoz posebne prtljage, kot so kolo, surf, golf oprema... mora potnik prevozniku doplačati in sicer navadno ob odhodu, direktno na letališču. V vsakem primeru, je obvezno prevoz tovrstne prtljage najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam.

XII.           REKLAMACIJE

Potnik je dolžan že na sami ladji/hotelu oz. drugem izvajalcu storitev podati reklamacijo pristojni osebi in zahtevati pisno potrdilo (zapisnik) o dejanskem stanju, v kolikor meni, da je prišlo do neizpolnjevanja plačanih storitev po programu. To je hkrati predpogoj za obravnavo reklamacije s strani organizatorja. Potnik mora vložiti svojo individualno pisno pritožbo pri organizatorju najpozneje v dveh mesecih po končanem potovanju na prodajno mesto, kjer je potovanje kupil. Če reklamacija za organizatorja ni sporna, se zahtevku ugodi najkasneje v 8 dneh, v kolikor je reklamacija za organizatorja sporna pa mora potnika v 8-ih dneh  obvestiti o svoji odločitvi oz. nadaljnem postopku.


XIII.         ODŠKODNINA

Pogoji in način izplačila odškodnin povezanih s storitvami v pogodbi so regulirane z veljavnimi mednarodnimi konvencijami o prevozu potnikov in prtljage.

Vse ostale odškodnine, ki niso zajete v mednarodnih konvencijah o transportu potnikov in prtljage ne morejo presegati 10% vrednosti potovanja.

XIV.          LETALSKE REZERVACIJE

 Pri rezervaciji letalskih vozovnic rednih linij za kakršnekoli spremembe cen ne moremo odgovarjati. Pri prodaji letalskih vozovnic organizator potovanja nastopa kot posrednik med stranko in letalskim prevoznikom, zato veljajo pravila letalske družbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe cene letalske vozovnice kljub plačanemu depozitu. Cena vzeta iz rezervacijskega sistema, velja na dan rezervacije. Ceno lahko zagotovimo le za 24 ur, po preteku tega roka se cena lahko spremeni.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima organizator poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC).

XV.           TRANSFER

Ob rezervaciji križarjenja potnik plača celotni znesek transferja, če se zanj odloči. Stroški odpovedi transferja s strani potnika so 100%.

Odpoved transferja organiziranega na podlagi zbirnika individualnih prijav, lahko organizator odpove zaradi prenizkega števila prijavljenih (minimalno 4 potnikov) in se v takem primeru, zavezuje, da bo že vplačan prevoz potniku povrnil v celoti. Organizator potovanja bo v primeru premalo prijavljenih potnikov obvestil stranko o morebitni odpovedi najmanj 7 dni pred predvidenim datumom začetka potovanja.

V primeru, da se stranka odloči za prevoz s prevoznikom GoOpti, se smatra, da je pogodba sklenjena s prevoznikom in veljajo njegovi splošni pogoji, katere morate zahtevati od agenta.

XVI.          PRIKLJUČNI PREVOZ

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki izvira iz uporabe prevoznih sredstev izven programa potovanja (pogodbe), kakor tudi ne za morebitno ne uporabo vseh storitev po programu, zaradi zamude ali odpovedi storitev prevoznikov, ki se jih poslužuje potnik za prihod do predvidenega kraja odhoda po programu potovanja.

XVII.         KRIŽARJENJE IN HOTEL

Ob rezervaciji križarjenja je možno rezervirati tudi bivanje v kraju odhoda pred in/ali po potovanju v hotelih različnih kategorij ter lokalne prevoze.

XVIII.       ZAVAROVANJE ZA STROŠKE ODPOVEDI IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE Z ASISTENCO V TUJINI


Potnik se lahko na lastno željo zavaruje pri slovenskih zavarovalnicah ali v potovalni agenciji po veljavnih predpisih. Organizator na željo potnika ob prijavi posreduje informacije v zvezi z zavarovanjem. Organizator ne odgovarja za telesne poškodbe pri potniku in sopotnikih pridobljene po poti oz. v prevoznih sredstvih. Morebitne odškodninske zahtevke je potrebno nasloviti na pristojno zavarovalnico oz. prevoznika. Pri nekaterih prevoznikih je zavarovanje obvezno.

XIX.          INFORMACIJE

Organizator je zavezan na podlagi navedb v ponudbi oz. programu potovanja ter izrecnimi pisnimi navodili o potovanju.

XX.           KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno ustrezno sodišče po prebivališču potnika.

Splošni pogoji so objavljeni na sedežu organizatorja ter se šteje, da so potniki s splošnimi pogoji seznanjeni ob sklenitvi pogodbe o potovanju, ki jih je prejel od organizatorja ali posrednika pri prodaji turističnega potovanja ali aranžmaja.

XXI.           NOSEČNOST


Prevozniki
na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 25 tednov ali več. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar in/ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnika zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje.