SPLOŠNI POGOJI

 SPLOŠNI POGOJI za križarjenja in potovanja


SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni pogoji in navodila za križarjenja so sestavni del pogodbe, ki jo skleneta družba CENTER KRIŽARJENJ ATLANTICA, potovalna agencija, D.O.O. (v nadaljnjem besedilu: ATLANTICA), oziroma pooblaščena agencija in potnik, ki se odloči za določeno križarjenje. Veljajo za vsa križarjenja, ki jih organizira ATLANTICA ter za križarjenja drugih organizatorjev potovanj, ki jih ATLANTICA nudi v svoji ponudbi.

V kolikor je v pogodbi naveden drug organizator, nastopa ATLANTICA kot posrednik in v takem primeru veljajo splošni pogoji organizatorja. Organizator potovanja je potovalna agencija, ki je v pogodbi o potovanju navedena kot organizator potovanja in jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. V kolikor je v programu naveden ladjar ali ime ladje, ki pluje pod ladjarjevim imenom, nastopa ATLANTICA kot posrednik in v tem primeru veljajo splošni pogoji ladjarja. Če ni v programu drugače navedeno, je organizator potovanja ladjar / prevoznik, ki je v pogodbi o potovanju naveden kot izvajalec križarjenja / potovanja in zato jamči za izvedbo objavljenega programa križarjenja / potovanja.

Splošni pogoji veljajo za vse programe križarjenj organizatorja ter ostale namestitve / prevozne storitve razen rednih ladijskih in trajektnih prevozov. Za paketne aranžmaje (kombinacija letalskega prevoza, hotela, ladje, itn.)  in skupine veljajo posebni pogoji. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma oz. potovanje.

Z določili teh splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani : https://www.atlantica.si

PRIJAVA oz. SKLENITEV POGODBE

Ob prijavi je potnik dolžan izpolniti in podpisati prijavnico ter pravočasno predložiti vse potrebne podatke in vplačati del cene potovanja kot varščino ter stroške prijavnine v višini 15 €. V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča. Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja navedenih v splošnih pogojih.
Podpisana prijavnica in / ali vplačilo varščine in / ali vplačilo prijavnine s strani stranke ter potrditev s strani organizatorja, pomeni sklenitev pogodbe o potovanju. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi.

Ob rezervaciji je potrebno vplačati 30% cene aranžmaja, ostalih 70% pa najmanj mesec dni pred odhodom. V kolikor je odhod na križarjenje ob rezervaciji, bližje kot 30 dni, je potrebno ob rezervaciji vplačati celotni znesek.

V kolikor ima potnik kakršnekoli zdravstvene težave, zaradi katerih je potrebuje predpisana zdravila ali posebno dieto, mora o tem agencijo obvestiti ob rezervaciji, da lahko le ta obvesti ladjarja. Potnik sam nosi morebitne posledice opustitve takega obvestila. 

ODPOVED POTOVANJA S STRANI ORGANIZATORJA

Organizator in ladjar si pridržujejo pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred ali med izpolnjevanjem te pogodbe nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oziroma jih preprečiti, za organizatorja in ladjarja pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi sklenili pogodbe, če bi bile znane ob sklenitvi pogodbe.

Organizator in ladjar si pridržujejo pravico, da zaradi tehničnih razlogov, premajhnega števila prijavljenih potnikov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov, potovanje pred začetkom odpovejo brez plačila odškodnine, pri tem pa vrnejo celoten vplačan znesek potniku.

V primeru, da se je potovanje že začelo lahko organizator in ladjar zaradi tehničnih razlogov, višje sile ali drugih varnostnih razlogov, potovanje odpovejo brez plačila odškodnine, vplačan znesek pa se povrne sorazmerno z zmanjšanjem števila nočitev.
Pri turističnih potovanjih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je lepo oziroma ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin.
Organizator lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z organizatorjem, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil organizatorja.

ODPOVED POTOVANJA S STRANI POTNIKA

Če potnik želi odpovedati potovanje, lahko to stori le pisno, na mestu kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove potovanje, ima organizator pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi potovanja. Datum odpovedi je osnova za obračun višine stroškov odpovedi. Če potnik odpove potovanje, je dolžan organizatorju povrniti stroške prijavnine v višini 15 € na pogodbo. Višina povračila stroškov odpovedi potovanja je odvisna od časa pred dnevom pričetka opravljanja storitve v katerem je potnik predložil odpoved oziroma drugače odpovedal potovanje.V primeru, da je organizator potovanja druga potovalna agencija ali ladjar, veljajo splošni pogoji glede odpovedi organizatorja. Potnik se s potrditvijo rezervacije oziroma sklenitvijo pogodbe seznani in sprejme tudi splošne pogoje druge agencija ali ladjarja.

V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji določeni v programu.

V kolikor so storno stroški nižji od pologa se zaračuna polog. Za višino stroškov pri kratkih ali podaljšanih križarjenjih vprašajte ob rezervaciji. Za posebne, akcijske in last minute ponudbe od trenutka potrditve veljajo 100% stroški odpovedi od vrednosti potovanja.

V primeru odpovedi na dan odhoda ali neudeležbe brez odpovedi ( NO-SHOW ) nastopijo 100 % storno stroški – potnik ni upravičen do nobenega vračila.

V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima organizator poleg stroškov stornacije in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine ( TSC ).

V primeru odpovedi aranžmaja v katerem je vključeno prevozno sredstvo ( letalo, vlak, transfer ) ali je potniku bilo prodano samostojno, veljajo za te storitve pravila prevoznika.

Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo le s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine ne delno ne v celoti. V kolikor potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z organizatorjem, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. V tem primeru je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s tem povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo, ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani organizatorja zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršne koli odškodnine ali znižanja cene.

Ladjar si pridržuje pravico kadarkoli zamenjati kabino znotraj iste oziroma višje kategorije. V primeru ko ob rezervaciji ni možno izbirati številke kabine ( garantirane kabine ), so kabine naknadno določene iz strani ladjarja, ki si pridržuje pravico določiti tudi kabino prirejeno za invalide ali z oviranim pogledom, v kolikor je znotraj iste oziroma v višji kategoriji. Pogoj ladjarjev je, da bo številka kabine in lokacija znana naknadno ali celo na dan odhoda ladje.
V primeru odpovedi potovanja s strani organizatorja ali potnika, potnik nima pravice do povračila stroškov prijavnine, nepovratnih ladijskih pristojbin, stroškov spremembe rezervacije, vizumov potrebnega za vstop v državo kamor naj bi se potovalo, stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani ter stroškov zavarovanja potovanja.

POTOVALNI DOKUMENTI IN OBVEZNOSTI POTNIKA

Potnik je dolžan osebno poskrbeti za ustreznost svojih listin in prtljage, ki morajo izpolnjevati pogoje, ki so predpisani z obmejnimi ( vize ), carinskimi, sanitarnimi ( cepljenje ), denarnimi in drugimi upravnimi predpisi matične države in države, v katero potuje. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu ( letalski, ladijski, avtobusni,… ) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti, nositi s seboj. Potnik mora predložiti in potovati z osebnimi dokumenti, katerih veljavnost poteče vsaj šest mesecev po koncu potovanja.
V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške, nezmožnost za pravočasno vkrcanje na ladjo ali kakšno drugo prevozno sredstvo ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške udeležencem potovanja zgolj potnik sam.
Vse informacije o vizumih za države v katere potujejo, so potniki dolžni pridobiti pri Ministrstvu za zunanje zadeve, konzularni oddelek v Ljubljani.
Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na organizatorja ali njegovega predstavnika. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.
Za individualna potovanja in potovanja z organiziranim prevozom potnik prejme končno obvestilo ( potni dokument – vozovnico ) najkasneje 2-7 dni pred odhodom. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov za namen izpolnitve napotnice / voucherja ali pogodbe, nosi potnik.

REKLAMACIJE

Potnik je dolžan že na sami ladji / hotelu oz. drugem izvajalcu storitev podati reklamacijo pristojni osebi in zahtevati pisno potrdilo ( zapisnik ) o dejanskem stanju, v kolikor meni, da je prišlo do neizpolnjevanja plačanih storitev po programu. To je hkrati predpogoj za obravnavo reklamacije s strani organizatorja. Potnik mora vložiti svojo individualno pisno pritožbo pri organizatorju najpozneje v dveh mesecih po končanem potovanju na prodajno mesto, kjer je potovanje kupil.
Dokler organizator na reklamacijo ne odgovori, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

LETALSKE REZERVACIJE

Pri rezervaciji letalskih vozovnic rednih linij za kakršnekoli spremembe cen ne moremo odgovarjati. Pri prodaji letalskih vozovnic organizator potovanja nastopa kot posrednik med stranko in letalskim prevoznikom, zato veljajo pravila letalske družbe. Organizator si pridržuje pravico do spremembe cene zaradi sprememb v menjalniškem tečaju ali sprememb v tarifah prevoznikov, v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja in predpisi, ki so veljavni v Republiki Sloveniji. Prav tako si pridržujemo pravico do spremembe cene letalske vozovnice kljub plačanemu depozitu. Cena vzeta iz rezervacijskega sistema, velja na dan rezervacije. Ceno lahko zagotovimo le za 24 ur, po preteku tega roka se cena lahko spremeni. V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima organizator poleg stroškov odpovedi in administrativnih stroškov tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine ( TSC ).

NOSEČNOST

Prevozniki na potniških ladjah nimajo ustrezne medicinske opreme za rojevanje, zato ne more sprejeti rezervacij ali prevažati potnic, ki bi bile na zadnji dan križarjenja noseče 24 tednov ali več. Ladjar in / ali prevoznik si pridržuje pravico, da zavrne vkrcanje visoko noseče potnice in v takem primeru ne prevzema nikakršne odgovornosti. Ladjar in / ali prevoznik si pridržuje pravico, da od potnika zahtevajo zdravniško potrdilo o sposobnosti za potovanje.

KONČNA DOLOČILA

V primeru spora med strankama je za vse spore pristojno ustrezno sodišče po sedežu organizatorja potovanja.
Splošni pogoji so objavljeni na sedežu organizatorja ter se šteje, da so potniki s splošnimi pogoji seznanjeni ob sklenitvi pogodbe o potovanju, ki jih je prejel od organizatorja ali posrednika pri prodaji turističnega potovanja ali aranžmaja.

 

Zavarovalnica sava